NavigationLiên Lạc

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang - Our Lady Of La Vang Parish

Trung Tâm Mục Vụ Đông Nam Á - Southeast Asian Vicariate

5404 NE Alameda Street
Portland, Oregon 97213
Telephone : 503-249-5892
FAX: 503-249-1776
Khẩn Cấp - Xức Dầu : 971-506-6019
Email : gxducmelavang@yahoo.com

Văn Phòng Quí Cha - Giờ Mở Cửa

Thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Văn Phòng Giáo Xứ - Giờ Mở Cửa

Thứ Bảy: Sau Thánh Lễ chiều
Chúa Nhật: Sau các Thánh Lễ Tới 2:00PM