NavigationChương Trình Giáo Dục

Trường Giáo Lý Việt Ngữ La Vang: Giáo Lý và Việt Ngữ luôn là mối quan tâm hàng đầu của quý cha, do đó Trường Giáo Lý và Việt Ngữ La Vang đã được thành lập ngay từ những ngày đầu khi Cộng Đoàn mới được hình thành để giúp dậy dỗ các con em trong GX sống đức tin Công Giáo và đồng thời bảo vệ nền văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam nơi các em. Niên khóa 2007-2008 đã có 1012 em ghi danh theo học trường Giáo Lý và Việt Ngữ La Vang.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân: Lớp Dự Bị Hôn Nhân (DBHN) là một nhu cầu mục vụ rất quan trọng của GX. Được khai sinh bằng khóa đầu tiên vào năm 1986 do cha Chánh Xứ Giacôbê Phạm Văn Ninh hướng dẫn. Trước nay, các lớp DBHN đã được các cha và những người có kinh nghiệm về chuyên môn dạy dỗ giáo lý và hướng dẫn các đội trẻ chuẩn bị vào hôn nhân. Hiện nay cha Giuse Nguyễn Đức Hậu đang giữ trọng trách hướng dẫn lớp DBHN được mở hằng năm tại GX.

Lớp Giáo Lý Tân Tòng: Tổng số Tân Tòng của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang từ khi có Sổ Rửa Tội chính thức đến nay, tức là từ Phục Sinh năm 1981 đến Phục Sinh năm 2005, là 417 người, đa số là những người trưởng thành, một số rất ít bấy giờ còn là vị thành niên hay trẻ em vì cùng gia nhập Công Giáo chung với gia đình.....

Chương Trình Giáo Lý Đức Tin: Mỗi ngày Thứ Bảy hằng tuần từ 5:30 chiều tới 6:00 chiều tại nhà Thờ Lớn.