NavigationLịch Trình S Dụng Phòng Họp Giáo Xứ Năm 2010

               
Phòng Ngày Giờ Hội Đoàn/Event Liên lạc Phone Emai Ghi Chú
Cafeteria              
  11/28/2010 9am-1pm CĐ La Vang Bổn Mạng Duy Đặng 360-907-0111 Duy.Dang@us.astellas.com  
  12/11/2010 12:00-2:00 HĐH Kênh Năm Bổn Mạng anh Hải Đỗ     Xin lưu ý không dùng microphone vì có tĩnh tâm trong nhà nguyện
La Vang              
  11/21/2010 10:00-1:00 ĐLMTT Bổn Mạng anh Lâm      
  11/21/2010 3:00-4:15pm TNTT họp phụ huynh Vân Anh 503-998-5824 athena361988@yahoo.com  
  12/02-12/19 12:45-2:00pm CĐ Thanh Niên tập hát Hạ-Nguyên 971-275-7655 hanguyen.nguyen07@yahoo.com  
La San              
  11/20/2010 2:00-6:00pm Lễ giỗ anh Phước BAN 503-442-9499    
  11/28/2010 12:00-3:00pm TNTT Đoàn Thánh Tâm sinh nhật đoàn Quý Nguyễn 503-890-2010 nguyen97218@yahoo.com  
  12/4/2010 ??? CĐ Hồng Ân Bổn Mạng anh Long 503-560-4145 longoanhnguyen@yahoo.com  
  1/2/2011 3:00-8:00pm Ban An Ninh Tất Niên anh Phước BAN 503-442-9499    
               
Thường trực Mỗi thứ Sáu 7:00-9:00pm Lớp Kinh Thánh cha Chánh Xứ     Nhường cho hội đoàn khác nếu cần
  Mỗi thứ Bẩy 3:00-5:00pm Hướng Đạo sinh hoạt anh Dũng 503-341-6937   Nhường cho hội đoàn khác nếu cần
Tập Hát              
  11/28/2010 9-11 & 12:45-2:00 CĐ Thanh Niên tập hát Hạ-Nguyên 971-275-7655 hanguyen.nguyen07@yahoo.com  
               
Thường trực Mỗi thứ Sáu 7:00-9:00pm CĐ Hồng Ân tập hát Long Nguyễn 503-560-4146 longoanhnguyen@yahoo.com  
  Mỗi thứ Bẩy 4:00-5:30pm
7:00-9:00pm
CĐ Hồng Ân tập hát Long Nguyễn 503-560-4146 longoanhnguyen@yahoo.com  
  Mỗi thứ Bẩy 5:30-7:00pm CĐ Thiếu Nhi tập hát Sr. Thanh Thủy 503-254-3284 carolynthuy@gmail.com  
  Mỗi Chúa Nhật 9:00-10:50am CĐ Thanh Niên tập hát Hạ-Nguyên 971-275-7655 hanguyen.nguyen07@yahoo.com  
  Mỗi Chúa Nhật 11:00-2:00pm CĐ La Vang tập hát Duy Đặng 360-907-0111 Duy.Dang@us.astellas.com