NavigationPhụng Vụ Tổng Quát Giáo Xứ La Vang

PHỤNG VỤ BÍ TÍCH - CÁCH THỨC VÀ HƯỚNG DẪN
(Sẽ được bắt đầu áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2008)

BÍ TÍCH RỬA TỘI: Bản hướng dẫn này trình bày về thể thức xin chịu Bí Tích Rửa Tội cho trẻ em sơ sinh. Giáo Hội luôn khuyến khích các bậc cha mẹ thu xếp để con em mình được chịu phép Rửa Tội trong vòng một tháng từ ngày chào đời...

BÍ TÍCH THÊM SỨC: Các em phải học xong Giáo Lý lớp 11 của Trường Giáo Lý Việt Ngữ La Vang hoặc tương đương ở một trường Công Giáo khác.

BÍ TÍCH MÌNH THÁNH CHÚA: Các em phải học xong Giáo Lý lớp 4 của Trường Giáo Lý Việt Ngữ La Vang hoặc tương đương ở một trường Công Giáo khác.

BÍ TÍCH GIẢI TỘI: Vào mỗi chiều thứ sáu từ 5:30PM - 6:00PM hoặc vào các ngày trong tuần từ 5:30PM - 7:00PM trước các ngày Lễ lớn. Xin theo dõi trang thông tin để biết thêm chi tiết.

BÍ TÍCH HÔN PHỐI: Mục đích bản hướng dẫn này là để giúp các bạn trẻ, chuẩn bị bước lên Bàn Thánh nhận Bí Tích Hôn Phối, thông hiểu các thủ tục và tiến trình theo luật Hội Thánh và quy định của GX Đức Mẹ La Vang...

BÍ TÍCH XỨC DẦU: Xin liên lạc qua số điện thoại khẩn cấp - sức dầu 971-506-6019. Để tiện cho việc Phụng Vụ Bí Tích, xin cử người đi chung hướng dẫn khi mời các Linh Mục đến tư gia hay bệnh viện nào đó.

PHỤNG VỤ TANG LỄ: Để giúp giáo dân thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang nhanh chóng trong việc xin tổ chức lễ tang và các nghi thức cho người quá cố. BCH/HĐGX xin liệt kê các tiến trình tang gia cần phải làm và nhiệm vụ của GX đối với người quá cố,...

QUY ĐỊNH VÀ THỂ THỨC GIA NHẬP GIÁO XỨ: ... Trong tinh thần kêu gọi hợp tác cũng như tạo điều kiện dễ dàng cho tất cả mọi người trong đại gia đình Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang có thể cùng nhau gánh vác trách nhiệm bảo tồn Giáo Xứ, với sự chấp thuận của cha Chánh Xứ, BCH/HĐGX xin được thông báo đến quý vị...

CÁC MẪU ĐƠN:

Đơn Lãnh Bí Tích Thánh Tẩy

Đơn Xin Học Giáo Lý Hôn Phối - Xin nộp chung với Đơn Lãnh Bí Tích Hôn Phối

Đơn Lãnh Bí Tích Hôn Phối - Xin nộp chung với Đơn Xin Học Giáo Lý Hôn Phối

Đơn Xin Học Giáo Lý Tân Tòng

Đơn Gia Nhập Giáo Xứ

Xin Chú Ý: Sau khi đọc cách thức, hướng dẫn và điền đơn xong bạn cần nộp vào văn phòng Giáo Xứ.

Muốn mở và in đơn bạn phải có Acrobat Reader. Bấm Download nếu bạn chưa có. Download