NavigationBản Thông Tin Tuần Này

(Xin bấm đây để mở Bản Thông Tin tuần này - cần Acrobat Reader để xem)

Tờ Thông Tin Archive

folder: $folder"; $subfiles = scandir($path . $folder); foreach($subfiles as $file) { if($folder[0] != "." && is_file($path . $folder . "/" . $file)) { echo "
file: " . $path . $folder . "/" . $file; } } } } ?>