NavigationTìm Hiểu Giáo Xứ La Vang Qua Ảnh


back [28 of 28] next

slideshow image
Đức Cố PGM Waldschmidt: Đức Cố Phó Giám Mục Waldschmidt là một trong những ân nhân lớn nhất của Giáo Xứ. Tượng Đài này được xây lên để nhớ ơn ngài. 

Bắt Đầu slideshow | Trở Về Hình Đầu | Trở Về Trang Chính