NavigationLễ Nhận Chức Quản Nhiệm Của LM.Phạm Hữu Đạt (26/8/2009)