NavigationĐiều Hành Giáo Xứ

Quý Linh Mục:

Cha Chánh Xứ - Đại Diện Đức Tổng Giám Mục - Episcopal Vicar and Pastor

Đức Ông Giacôbê Phạm Văn Ninh

Quý Cha Phó Xứ - Parochial Pastors

LM. Giuse Vũ Hải Đăng, SDD

LM. Giuse Nguyễn Đức Hậu

LM. Giuse Vũ Hoàng Phúc, CSsR
(Đặc Trách Mục Vụ Lào & Hmong)

LM. Phaolô Cao Thế Bình, SDD

Quý Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, Miền Portland Oregon:

Sơ Phụ Trách

Sơ Maria Nguyễn Thị Trinh

Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ - Nhiệm Kỳ 2007-2011:

Chủ Tịch - Chair Person

Anh Giuse Phạm Hoàng Ân

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

Chị Cêcilia Đoàn Tố Hà

Phó Chủ Tịch Nội Vụ

Anh Phêrô Vũ Văn Mạnh

Tổng Thư Ký

Ông Giuse Nguyễn Quang Toản

Ban Tài Chánh

Chị Maria Têrêsa Châu Thiên Ân

Trường Giáo Lý Việt Ngữ

LM. Giuse Vũ Hải Đăng SDD- Hiệu Trưởng
Sơ Anna Hoàng Nga - Trưởng Ban Giáo Lý
Thầy Giuse Phạm Hoàng Ân - Trưởng Ban Việt Ngữ

Ban Chấp Hành Hội Đồng Giáo Xứ:

Ban Phụng Vụ

Ông Giuse Nguyễn Chính Lành

Ẩm Thực

Anh Phêrô Nguyễn Văn Biết

An Ninh - Trật Tự

Anh Gioan Baotixita Đinh Quang Phước

Ban Khanh Tiết

Ông Phalô Phạm Bá Cảnh

Ban Kỷ Thuật

Anh Đôminicô Châu Quốc Hòa
Anh Giuse Trần Công Hoán
Anh Giuse Nguyển Thanh Thiện
Anh Đamin Nguyển Đức Khương

Ban Truyền Thông

Anh Giuse Vũ Quốc Bảo

Ban Xã Hội

Bà Maria Lưu Thị Lam

Ban Xây Dựng Bảo Trì

Anh Mattias Nguyễn Triết


Back on top ^