NavigationTrung Tâm Mục Đông Nam Á

Từ đầu năm 1978 con số người tị nạn đổ về thành phố Portland mỗi ngày một đông. Ngoài người tị nạn Việt Nam, còn có nhiều sắc tộc khác từ Đông Nam Á, trong đó có Lào, Cam Bốt, và Việt gốc Hoa, Cha Cao Đăng Minh, Cha Phạm Văn Ninh, Cha Trần Công Nghị và Cha Hồng Phúc mới từ bên Pháp sang đã trình lên Toà Tổng Giáo Phận đề án thành lập một cơ sở Mục Vụ nhằm giúp đỡ các sắc tộc này. Toà Tổng Giáo Phận đã chấp nhận trên nguyên tắc. Trung Tâm Mục Vụ Đông Nam Á đã được thành lập qua mô thức của các Trung Tâm Mục Vụ thuộc các Tổng Giáo Phận khác với nhiều người thiểu số.

Ngày 21 tháng 01 năm 1981, Đức Tổng Giám Mục Cornelius M. Power ký sắc lệnh chính thức thành lập Trung Tâm Mục Vụ Đông Nam Á tức Southeast Asia Vicariate. Cho đến nay, Trung Tâm Mục Vụ Đông Nam Á vẫn tiếp tục cung ứng các nhu cầu mục vụ cho các sắc tộc trên, và ba cộng đồng Công Giáo vùng phụ cận.

(Từ Trái Cha Cao Đăng Minh, Cha Hồng Phúc (ngài qua đời năm 1999), Cha Phạm Văn Ninh)