KHẨU HIỆU

"PHỤC VỤ”

Ứng Cử Viên


Ứng Cử Chủ Tịch

Phêrô Đặng Quốc Minh Duy

Ứng Cử Chủ Tịch
Ứng Cử Phó Chụ Tịch

Anna Lê Thu Hà

Ứng Cử Phó Chủ Tịch Nội Vụ
Ứng Cử Phó Chụ Tịch

Maria Trần Mai Trang

Ứng Cử Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
Ứng Cử Phó Chụ Tịch

Giuse Phạm Hoàng Ân

Ứng Cử Phó Chủ Tịch Nội Vụ