Điều Hành Giáo Xứ

Pastoral Ministry


—  Chánh Xứ  —
Pastor

LM. Đaminh
Phạm Tĩnh, SDD

—  Phó Xứ  —
Parochial Vicar

LM. Giuse
Nguyễn Văn Minh, SDD

—  Phó Xứ  —
Parochial Vicar

LM. Phanxicô Xaviê
Nguyễn Văn Vinh, SDD

—  Phó Xứ  —
Parochial Vicar

LM. Giuse
Võ Đình Thanh, SDD

—  Phó Tế  —
Deacon

Thầy Sáu
Giacôbê Nguyễn Nam Tiến

—  Thư Ký VPMV  —
Secretary

Sơ MaryJosephine
Đoàn T. Thái Phương, MTG

—  Chủ Tịch HĐGX  —
Chair Person

Anh Phanxicô Savie
Đỗ Văn Hải

—  Trưởng Ban Tài Chánh  —
Business Manager

Chị Theresa
Nguyễn T. Mai

Trường Giáo Lý Việt Ngữ

—  Hiệu Trưởng  —

Thầy Giuse
Phạm Hoàng Ân

—  Trưởng Ban Giáo Lý  —

Sơ Têrêsa
Ngô Thị Kim Anh, MTG

—  Trưởng Ban Việt Ngữ  —

Thầy Giuse
Trần Quách Linh

Liên Lạc - Keep in Touch

Xin liên lạc Giáo Xứ qua điền vào bên dưới

Họ và Tên (Full Name):
Điện Thư (Email)
Đề Tài: (Subject):
Điện Thoại (Phone):
Tin Nhắn (Message):