Điều Hành Giáo Xứ

Pastoral Ministry


—  Chánh Xứ  —
Pastor

LM. Đaminh Phạm Tĩnh, SDD

—  Phó Xứ  —
Parochial Vicar

LM. Giuse Nguyễn V. Minh, SDD

—  Phó Xứ  —
Parochial Vicar

LM. Phanxicô Xaviê Nguyễn V Vinh, SDD

—  Phó Xứ  —
Parochial Vicar

LM. Giuse Võ Đ. Thanh, SDD

—  Phó Tế  —
Deacon

Thầy Sáu Giuse Nguyễn N. Tiến

—  Thư Ký VPMV  —
Secretary

Sơ MaryJosephine Đoàn T. Thái Phương, MTG

—  Chủ Tịch HĐGX  —
Chair Person

Anh Đỗ V. Hải

—  Trưởng Ban Tài Chánh  —
Business Manager

Chị Theresa Nguyễn T. Mai

Trường Giáo Lý Việt Ngữ

—  Hiệu Trưởng  —

Thầy Giuse Phạm Hoàng Ân

—  Trưởng Ban Giáo Lý  —

Sơ Têrêsa Ngô Thị Kim Anh, MTG

—  Trưởng Ban Việt Ngữ  —

Thầy Trần Quách Linh