KHẨU HIỆU

"Ta Đến Không Phải Được Phục Vụ, Nhưng Để Phục Vụ" (Mt. 20:28)

Ứng Cử Viên


Ứng Cử Chủ Tịch

Phêrô Phan Xuân Ziên

Ứng Cử Chủ Tịch
Ứng Cử Phó Chụ Tịch

Maria Lê Ánh Nguyệt Carina

Ứng Cử Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
Ứng Cử Phó Chụ Tịch

Phêrô Trần Đình Luật

Ứng Cử Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
Ứng Cử Phó Chụ Tịch

Phanxicô Xavie Nguyễn Duy Long

Ứng Cử Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Nội Vụ
Ứng Cử Phó Chụ Tịch

Giuse Trần Xuân Hải

Ứng Cử Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ