NavigationCÁC MẪU ĐƠN

Đơn Xin học lớp hướng dẫn Bí Tích Thánh Tẩy cho trẻ sơ sinh

Đơn Xin Chịu Bí Tích Rửa Tội

Đơn Xin Học Lớp Dự Bị Hôn Nhân - Xin nộp chung với Đơn Lãnh Bí Tích Hôn Phối

Đơn Lãnh Bí Tích Hôn Phối - Xin nộp chung với Đơn Xin Học Lớp Dự Bị Hôn Nhân

Đơn In Sách Lễ Cưới - Xin nộp chung với Đơn Lãnh Bí Tích Hôn Phối

Đơn Xin Học Giáo Lý Tân Tòng

Đơn Gia Nhập Giáo Xứ

Xin Chú Ý: Sau khi đọc cách thức, hướng dẫn và điền đơn xong bạn cần nộp vào văn phòng Giáo Xứ.

Xin Chú Ý: Muốn mở và in đơn bạn phải có Acrobat Reader. Bấm Download nếu bạn chưa có. Download