NavigationSứ Mạng Của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Chúng tôi, những tín hữu Công Giáo tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Portland, Oregon có sứ mạng:

I. Sống và rao giảng Lời Chúa trong tinh thần Mến Chúa Yêu Người.

II. Cử hành các nghi lễ phụng vụ và các nghi thức theo truyền thống và giáo huấn của Giáo Hội.

III. Phục vụ Giáo Hội và Giáo Xứ trong tinh thần quảng đại, tương kính và khoan dung.

IV. Bảo tồn - phát huy ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.